member-academic-staff-he

ד"ר אגט קוליאוני

אגט קוליאוני
Post Doc

יש לי דוקטורט במדעי הסביבה (conservation studies) מה - Museum of Natural History  בפריס, צרפת. בימים אלה אני עובדת עם אסף שוורץ על פרויקטים שונים העוסקים ביחסי הגומלין שבין הטבע לבין בני אדם. אנו מבקשים לחקור את הניתוק המתהווה של אנשים מהטבע, ולברר מה הם הגורמים לניתוק זה ומה השלכותיו, הן במונחים של בריאות האדם ורווחתו, והן ביחס לנכונות האדם להגן על הסביבה. אנו משתמשים בעיקר בשיטות מחקר כמותיות, הכוללים סקרים וניסויים התנהגותיים. זאת מתוך הנחה שהבנה טובה יותר של מרכיבי הטבע התורמים לרווחת האדם, והאסטרטגיות לקידום יחסי הגומלין עם הטבע יכולים להועיל לתכנון נוף עירוני, על ידי מתן הנחיות ספציפיות לבניית ערים ירוקות ובנות קיימא.

הרקע האקדמי שלי הוא בתחום האקולוגיה, עם תואר ראשון באקולוגיה, תואר שני באתולוגיה ותואר שני בביולוגיה של שמירת טבע (conservation biology). במסגרת עבודת הדוקטורט שלי, חקרתי את תפקידם של גני חיות בחיבור מחדש של אנשים עם הטבע ועם סוגיות של שמירת טבע, תוך נקיטה בגישה בין-תחומית המשלבת תיאוריות ושיטות מחקר מתחומי האקולוגיה ומדעי החברה.