member-administrative-staff-he

ליאת להמן

ליאת להמן
רכזת הוראה
04-829-4009
טיפול בתשתית ההוראה בפקולטה טיפול בכלל הנושאם הנוגעים לסגל נלווה אחריות על חדרים בפקולטה אחריות על הגשות ובחינות השאלת מפתח לחדר מורים