member-academic-staff-he

רחל קלוש

רחל קלוש
פרופסור אמריטה
048293955
סגו 610

רחל קלוש היא ארכיטקטית בוגרת MIT (1982 MArch). הדוקטורט שלה מהטכניון (1992 (DSc עסק בגלגוליו של רעיון השכונה ויישומיו בתכנון העיר המודרנית. היא פרופסור אמריטוס בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ומלמדת במקביל במסלול לארכיטקטורה ובמסלול לתכנון ערים ואזורים. עבודת המחקר שלה, המבוססת על הכשרתה האקדמית הבין תחומית ועל ניסיונה המקצועי, מתווכת בין פרקטיקות שונות של ייצור המרחב ומתמקדת ביחסי הגומלין בין התכנון והאדריכלות ובין מבני הכוח השונים. העבודה נשענת על תיאוריה ביקורתית במדעי החברה, לימודי תרבות ומגדר ובוחנת את מהלכי המדיניות (תכנון), העיצוב הפיזי (אדריכלות) ויחסי הגומלין שלהם עם הפרקטיקות של חיי היומיום, במטרה להעשיר את ארגז הכלים של המתכנן באופן המשלב בין ידע מקצועי, ידע מקומי וידע על המקום.

רחל קלוש הקימה וניהלה את החממה החברתית לדיור וקהילה, הפועלת בטכניון במימון המל"ג החל משנה"ל תשע"ב. החממה מתווכת באמצעות מחקר והוראה בין קהילות, בעלי מקצוע (מתכננים ואדריכלים) ומקבלי החלטות בנושאים הקשורים למגורים ברמות הממסד השונות ומקדמת סביבות מגורים שתושביהן מעורבים ביצירתן ותורמים לעיצובן.

רחל קלוש עבדה כאדריכלית על פרויקטים של דיור בארה"ב, הולנד וישראל ועסקה בעיצוב עירוני ובתכנון שכונות ובתים פרטיים. עיקר עבודתה היום היא עם התארגנויות קהילתיות וארגוני החברה האזרחית (NGO), במטרה לחזק את מעורבות הקהילה בתהליכי תכנון. ידע זה משולב גם בקורסים ובהנחיית עבודות סטודנטים.

רחל קלוש פרסמה מספר רב של מאמרים בכתבי עת אקדמיים וכפרקים בספרים (ר' רשימת פרסומים). ערכה (עם טלי חתוקה) את הספר: תרבות אדריכלית: מקום, ייצוג, גוף (רסלינג, 2005) ומסיימת בימים אלה את כתיבת הספר:  The Poetic of Place in a Global World, המתבסס על מחקר על עבודתו של האדריכל/מתכנן ארטור גליקסון והתרבות המקצועית לאחר מלחמת העולם השניה, בתמיכת הקרן הלאומית למדע.

היא היתה מדענית אורחת באוניברסיטאות ברקלי והרוורד, לימדה בתוכנית בינלאומית ללימודים מתקדמים בגרמניה ובקורסים של הטכניון עם אוניברסיטאות שונות בחו"ל וכיהנה בועדות הערכה ושיפוט בינלאומיות.

  • הערות

    שעות קבלה: יום ב' 13:30-15:30, בתיאום מראש.