member-administrative-staff-he

יפה סלומון

יפה סלומון
מזכירת דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
תיאום פגישות דיקן הפקולטה מרכזת את פעילות וועדת קרן עזריאלי התומכת בחברי סגל, מורים נלווים ובסטודנטים לתארים מתקדמים. ניהול קופה קטנה פקולטית