member-academic-staff-he

אדר' ד"ר אודי בלפרמן

אודי בלפרמן
מרצה בכיר נלווה

תחומי מחקר:

  • הזיקה בין מרחבים נפשיים וחללים אדריכליים - ארכיטקטורה וחרדה, משחקיות
  • אסתטיקה -היפה באדריכלות
  • חינוך ואדריכלות